Processing of CCTV footage

 

Tento  dokument  poskytuje  informace  o  tom,  jak  společnost  Riga Office East s.r.o. (dále „Správce údajů” nebo též „my“), zpracovává osobní údaje prostřednictvím provozu kamerového systému v objektu River Garden Office II/III na adrese Rohanské nábřeží 23-29, Praha 8 - Karlín, a jak dále s osobními údaji nakládá a chrání je. Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné  fyzické  osoby,  tedy  jakýchkoliv  osob vstupujících  do prostor monitorovaných kamerovým systémem (dále „Subjekty údajů“ nebo též „vy“).

Účelem těchto Informací o zpracování údajů kamerovým systémem (dále jen „Informace o zpracování údajů“) je poskytnout informace o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v souvislosti s provozem kamerového systému a o vašich právech, jak je můžete uplatňovat, a co jsme učinili pro to, abychom vám pomohli je uplatňovat.
 

1.  Správce a zpracovatel osobních údajů

Správcem osobních údajů získaných kamerovým systémem je společnost Riga Office East s.r.o., se sídlem Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 289 31 211.

Za Správce údajů je ve věcech ochrany osobních údajů objektu River Garden Office II/III je zmocněna jednat MVGM Property Management Czech s.r.o., Kontaktní údaje pro jakékoli záležitosti týkající se ochrany osobních údajů v tomto objektu jsou: sprava@rivergarden.cz, Rohanské nábřeźí 678/23, Praha 8, 186 00 („Kontaktní místo“).

Zpracování osobních údajů v podobě záznamů z kamerového systému provádí pro Správce údajů bezpečnostní agentura D.I. SEVEN, a.s., se sídlem Randova 3205/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 630 77 337.

Před účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) byl kamerový systém řádně registrován podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. GDPR podobnou registrační povinnost neukládá a proto se na registr již nelze odvolávat.
 

2.  Účel a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím kamerového systému se záznamem na základě oprávněného zájmu Správce údajů, mezi které patří zachování bezpečnosti a zabezpečení činnosti a ochrana osob, prostor a majetku v objektu River Garden Office II/III. Jelikož nedochází ke zpracování osobních údajů zvláštní kategorie a oprávněné zájmy Správce údajů jsou v souladu se zájmy Subjektů údajů, aniž by bylo nadměrně zasaženo do jejich soukromí, souhlas s takovým zpracováním není třeba získat.
 

3.  Popis kamerového systému

Kamerový systém se nachází v objektu River Garden Office II/III, který je označen jako prostory monitorované kamerami. Správce údajů z důvodu ochrany svého majetku instalovala kamerový systém snímající vstupy do vnitřních prostor objektu, recepcie, garáže v objektu. Kamery jsou nastaveny tak, aby snímaly prostor, v jehož rámci monitorování osob nezasahuje nadměrně do jejich práva na soukromí. Vstup do prostor snímaných kamerami je dále rovněž náležitě označen. Kamery snímají vizuální údaje formou barevného obrazu a  na  základě  detekce  pohybu. Vizuální záznamy z kamer jsou pořizovány systémem tzv. nekonečné smyčky, kdy po naplnění paměťového média kamery dochází k ukládání dalšího záznamu na místo nejstaršího záznamu v intervalu nejvýše 15 dnů. Po uplynutí této doby jsou tyto záznamy vymazány přepisem ve smyčce. Určité části záznamů (včetně osobních údajů v nich obsažených) mohou být dále selektivně uchovávány po delší dobu za účelem určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, např. záznam zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu.
 

4.  Příjemci osobních údajů

Záznamy z kamerového systému můžeme sdílet s některými příjemci za účelem správy nemovitosti, šetření bezpečnostních incidentů v objektech, obhajoby našich právních nároků a dále s příslušnými orgány veřejné moci. Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména s:

  ●   dotčenými nájemci a podnájemci pro účely šetření bezpečnostních incidentů;

  ●   pověřenými Management zpracovateli, jímž je ve vztahu k záznamům z kamerového systému bezpečnostní agentura D.I. SEVEN a.s., správce objektu MVGM Property Czech s.r.o. a servisní společnost kamerového systému Nectel CZ, s.r.o. ;

  ●   externími právními zástupci pro ochranu našich oprávněných zájmů;

  ●   orgány činnými v trestním řízení, soudy či správními orgány pro účely přestupkového řízení.

Záznamy z kamerového systému nejsou předávány do třetích zemí.
 

5.  Zabezpečení

Zavedli jsme a udržujeme přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s  nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro Subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti příslušných příjemců, kteří mají přístup k osobním údajům, školení oprávněných osob, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, vedení záznamů o předání nahrávek oprávněným orgánům a osobám.
 

6.  Výkon práv subjektů údajů

Pokud si Subjekt údajů přeje uplatnit jakékoliv ze svých níže uvedených práv a/nebo získat příslušné informace, lze se obrátit na Kontaktní místo. Žádost Subjektu údajů bude následně vyřízena do jednoho (1) měsíce po jejím obdržení, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce.
 

  6.1  Právo na přístup

Dle práva na ochranu osobních údajů máte právo získat informaci, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Vzhledem k povaze zpracování vám jsme tuto informaci schopni poskytnout pouze tehdy, pokud nám sdělíte informace, na základě nichž vás budeme schopni na kamerových záznamech identifikovat. V opačném případě vám bohužel tuto informaci nebudeme schopni poskytnout. Kromě toho si vyhrazujeme právo vaši žádost o přístup odmítnout jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, popř. požadovat přiměřený poplatek zohledňující naše náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

Kopii vašich údajů z kamerového systému vám budeme schopni poskytnout pouze v případech, kdy nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody třetích osob a zároveň budeme schopni na základě vámi sdělených informací identifikovat část kamerového záznamu, který obsahuje vaše osobní údaje. Práva třetích osob budou nepříznivě dotčena zejména v případech, kdy požadovaná část kamerového záznamu bude obsahovat rovněž osobní údaje těchto třetích osob.
 

  6.2  Právo na výmaz

Dále máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány; (ii) odvoláte souhlas u zpracování založené na souhlasu (není relevantní pro záznam z kamerového systému), a neexistuje žádný další důvod pro zpracováním; (iii) vznesete námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů Správce údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování dle čl. 21 odst. 1 GDPR; (iv) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; nebo (v) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Unie nebo právními předpisy České republiky. Právo na výmaz se ovšem neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce údajů.
 

  6.3  Právo na omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.
 

  6.4  Právo vznést námitku

Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě našeho  oprávněného  zájmu.  Pokud  se  na  naší  straně  neprokážou  závažné  oprávněné  důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, a pokud zpracování není nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat.
 

  6.5  Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu www.uoou.cz.